Psychomotoriek

Voor wie?

Kinderen die nood hebben aan individuele therapie voor één of meerdere van volgende doelstellingen: 

 • Fijne motoriek
 • Grote motoriek
 • Grafomotoriek en voorbereidende schrijfvaardigheden
 • Schrijfmotoriek
 • Visuomotoriek
 • Visuele perceptie
 • Lateralisatie ontwikkeling
 • Ruimtelijke oriëntatie en visueel-ruimtelijke vaardigheden
 • Executieve functies
 • Werkhouding en schoolrijpheid 
 • Leren typen volgens typ10 (wordt ook in groep aangeboden)

Deze problemen kunnen wel al eens opduiken bij kinderen met:

 • (Lichte) ontwikkelingsachterstand
 • DCD (ontwikkelingsdyspraxie)
 • AD(H)D
 • ASS (autismespectrumstoornis)
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Dysorthografie
 • Aangeboren aandoeningen zoals Down Syndroom, mitochondriale syndromen
 • ...

Bij Manon kan je ook terecht voor Typ10. Dit zijn typlessen in kleine groep die je kind helpen om vlot te leren typen. Meer info vind je hier.

Aanmelding en opstart

Aanmelden kan via de groene knop rechts bovenaan. Je vraag komt bij de psychomotorisch therapeute terecht. 

Vervolgens nodigen we de ouders uit op een intakegesprek. Tijdens dit persoonlijk gesprek trachten we een globaal beeld van de psychomotorische ontwikkeling van je kind te krijgen. We beslissen dan samen of psychomotorische therapie wenselijk is.

Bij opstart van behandeling doen we een psychomotorisch onderzoek op basis van gestandaardiseerde en genormeerde tests. Bij aanvang van het onderzoek is er een voorschrift nodig van de huisarts. De resultaten worden nadien samengevat en uitgeschreven in een begrijpbaar en gestructureerd verslag dat tijdens een adviesgesprek met jullie wordt besproken. 

Met het verslag van deze testen (het bilan) ga je naar de kinderarts zodat die een voorschrift voor psychomotoriek onder Fb pathologie kan schrijven. Alle nodige documenten worden aan ons terugbezorgd. We bezorgen het dossier voor terugbetaling aan de mutualiteit zodat terugbetaling kan goedgekeurd worden.

Tijdens de sessies houden we je op de hoogte van de vorderingen die je kind maakt. Na ongeveer twaalf maanden wordt er ook een evolutieonderzoek gepland.

 

Begeleiding

Meestal vindt de individuele psychomotorische sessie 1 à 2 keer per week plaats, afhankelijk van de problemen en het voorschrift van de arts.

Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Het gaat niet enkel om de revalidatie van de fijne en grote motorische vaardigheden, maar ook om de sociale en cognitieve aspecten. Met name ook om de werkhouding, planning en organisatie, aandacht en concentratie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, schrijfmotoriek, positief zelfbeeld…

We geven ook tips mee aan jullie voor thuis of aan leerkrachten in functie van het klasgebeuren. Indien nodig wordt er ook gezocht naar hulpmiddelen (schrijfhulpmiddelen, typles, aanpassingen in de klas…). We opteren voor transparante communicatie met alle betrokken partijen (school, CLB, collega hulpverleners, pediater, huisarts..).

Indien er nood is aan overleg over de vorderingen van je kind, dit met school of andere betrokken partijen, dan gaan we daar graag op in.

Tarieven

Het onderzoek wordt deels terugbetaald op voorschrift van de huisarts. Bij aantoonbare significante psychomotorische ontwikkelingsachterstanden is er recht op 60 terugbetaalde zittingen per jaar onder de noemer van F-pathologie, op voorschrift van de pediater.

Bij aandoeningen zoals neuromotorische ontwikkelingsstoornissen (cerebrale parese, spina bifida, spierziekten), plexusparese, niet-aangeboren hersenafwijkingen, is er recht op 60 terugbetaalde zittingen per jaar onder de noemer van E-pathologie, op voorschrift van een (neuro)pediater.

 

Tarieven geldend vanaf februari 2024

Prestaties

Honoraria

Terugbetaling

Remgeld

Courante zitting van 30 minuten (1ste tot 18de sessie)

€ 30

€ 23,75

€ 6,25

Sessie F-pathologie van 30 minuten € 30 € 24,50 € 5,50
Sessie E-pathologie van 30 minuten € 30 € 26,12 € 3,88
Sessie E-pathologie van 60 minuten € 58,50 € 54,62 € 3,88

Sessie buiten de praktijkruimte:

Courante zitting (1 ste tot 18 e sessie)

Sessie F pathologie 30 minuten

Sessie E pathologie 30 minuten

Sessie E pathologie 60 minuten

 

€ 33,00

€ 33,00

€ 33,00

€ 60,50

 

€ 26,75

€ 27,50

€ 29,12

€ 56,62

 

€ 6,25

€ 5,50

€ 3,88

€ 3,88

Toeslag verplaatsing

€ 1,13

€ 0

€ 1,13

Jaarlijkse kost administratie F-pathologie € 30,65 € 30,65 € 0
Jaarlijkse kost administratie E-pathologie € 30,65 € 30,65 € 0
Jaarlijke kost administratie courante pathologie € 7,00 € 7,00 € 0

 

 

In onze praktijk zijn de psychomotorisch therapeuten geconventioneerd. Bijgevolg zijn bovenstaande honoraria en terugbetalingstarieven (bij terugbetaling via de verplichte verzekering) van toepassing. 

Bij deze Parelvisser kan je terecht voor psychomotoriek